Nuostatai Print Email

 

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės

Tautinių kultūrų centro nuostatai

 

I. BENDRUOSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras (toliau – Tautinių kultūrų centras) yra biudžetinė įstaiga.

2. Tautinių kultūrų centro steigėja – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, steigėjos adresas: Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.

3. Įstaigos pavadinimas - Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Įstaigos buveinė: K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

6. Įstaiga vykdo veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

     - Kultūrinis švietimas – 85.52;

     - Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29.

7. Tautinių kultūrų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

8. Tautinių kultūrų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kultūros centrų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.

9. Tautinių kultūrų centras neatsako už steigėjo prievoles.

10. Tautinių kultūrų centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11. Tautinių kultūrų centro veikla yra neterminuota.

 

II. TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

12. Tautinių kultūrų centro veiklos tikslai:

12.1. Sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai ir meniniai saviraiškai;

12.2. Siekti visaverčio tautinių mažumų integravimosi į miesto gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio miesto įvairių kultūrų tradicijas.

13. Tautinių kultūrų centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

13.1. Inicijuoja, koordinuoja bei įgyvendina tautinių mažumų kultūrinius projektus;

13.2. Organizuoja tautinių kultūrų mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;

13.3. Organizuoja atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą, tradicines šventes, festivalius, koncertus, parodas ir kt.

13.4. Organizuoja mokslines kultūrines konferencijas, seminarus, paskaitas, diskusijas ir kitus renginius, skirtus tautinių mažumų kultūrai, istorijai, etnologijai bei šiandienos problemų tyrimams ir pristatymui;

13.5. Rengia ir įgyvendina edukacines bei neformaliojo ugdymo programas, kalbų mokymo kursus įvairių amžiaus grupių žmonėms;

13.6. Padeda tautinėms mažumoms užmegzti ir palaikyti ryšius su etninėmis tėvynėmis;

13.7. Kaupia, sistemina ir platina medžiagą apie Klaipėdos miesto tautines mažumas;

13.8. Konsultuoja ir teikia informaciją apie tautines kultūras;

13.9. Rengia ir leidžia leidinius apie tautinių mažumų kultūrą bei tradicijas;

13.10. Atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Tautinių kultūrų centro steigėjas turi šias teises ir pareigas:

14.1. Tvirtinti, keisti ir papildyti Tautinių kultūrų centro nuostatus;

14.2. Nustatyti paslaugų kainas, tarifus;

14.3. Priimti sprendimus dėl Tautinių kultūrų centro direktoriaus skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų įstatymų nustatyta tvarka;

14.4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatyti Tautinių kultūrų centro direktoriaus atlyginimą;

14.5. Gauti iš Tautinių kultūrų centro direktoriaus informaciją apie įstaigos veiklą;

14.6. Analizuoti ir kontroliuoti Tautinių kultūrų centro veiklą bei rengti reglamentuojančių teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos tvirtinti;

14.7. Koordinuoti Tautinių kultūrų centro dalyvavimą tarptautinėse kultūrinėse programose;

14.8. Organizuoti Tautinių kultūrų centro kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintais valstybės ir savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatais;

14.9. Suteikti Tautinių kultūrų centrui kategoriją;

14.10. Reorganizuoti ir likviduoti Tautinių kultūrų centrą;

14.11. Informuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie Tautinių kultūrų centro steigimą, pertvarkymą, reorganizacią ar likvidavimą;

14.12. Turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV. TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Vykdydamas nuostatuose numatytą veiklą, Tautinių kultūrų centras turi šias teises:

15.1. Nustatyti vidaus organizacinę struktūrą ir pasirinkti kūrybinius darbuotojus strateginiams įstaigos planams įgyvendinti;

15.2. Suderinus su steigėju, steigti padalinius ir filialus;

15.3. Plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;

15.4. Sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų komisijas, darbo grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems tautinių mažumų kultūros klausimams spręsti;

15.5. Nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į meno kūrinius;

15.6. Teikti mokamas ir nemokamas paslaugas;

15.7. Įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

15.8. Atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

15.9. Leisti bei platinti nemokamus reklaminius leidinius, susijusius su Tautinių kultūrų centro veikla;

15.10. Gauti paramą.

16. Tautinių kultūrų centro pareigos:

16.1. Vykdyti tik nuostatuose nustatytą veiklą bei kitus steigėjo pavedimus, susijusius su įstaigos funkcijų įgyvendinimu;

16.2. Rengti ir teikti steigėjui tvirtinti įstaigos strateginės veiklos planus;

16.3. Teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

16.4. Vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

16.5. Siūlyti steigėjui tvirtinti mokamų paslaugų kainas ir tarifus;

16.6. Teikti steigėjui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas bei garantuoti Tautinių kultūrų centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

16.7. Naudoti iš savivaldybės biudžeto arba iš Lietuvos valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Tautinių kultūrų centro nuostatuose numatytiems tikslams vykdyti;

16.8. Teikti informaciją miesto gyventojams apie tautinių mažumų būklę ir veiklą mieste;

16.9. Užtikrinti lankytojų saugumą ir darbuotojų saugias darbo sąlygas;

16.10. Sudaryti sąlygas Tautinių kultūrų centro darbuotojams kelti kvalifikaciją.

17. Tautinių kultūrų centras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

V. TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18. Tautinių kultūrų centrui vadovauja vadovas (direktorius), kuri į pareigas konkurso būdu skiria bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais nustato pareiginį atlyginimą steigėjas. Už konkurso paskelbimą ir organizavimą atsakingas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Kvalifikacinius reikalavimus kultūros centrų vadovams nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

19. Tautinių kultūrų centro vadovo (direktoriaus) pareigybės aprašymą įsakymu tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

20. Tautinių kultūrų centro direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas, per kurį Tautinių kultūrų centras įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina.

21. Tautinių kultūrų centro direktoriaus teisės ir pareigas:

21.1. Vadovauti Tautinių kultūrų centrui, organizuoti jo darbą ir atsakyti už funkcijų vykdymą;

21.2. Neviršijant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui, tvirtinti Tautinių kultūrų centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą;

21.3. Teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti Tautinių kultūrų centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir užmokestį, neviršijant steigėjo patvirtinto darbo užmokesčio fondo, sudaryti su darbuotojais darbo sutartis ir jas nutraukti įstatymų nustatyta tvarka;

21.4. Tvirtinti Tautinių kultūrų centro vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus;

21.5. Skirti drausmines nuobaudas įstaigos darbuotojams, juos skatinti, organizuoti jų atestavimą, suteikti atostogas, siųsti į komandiruotes;

21.6. Tvirtinti Tautinių kultūrų centro pajamų ir išlaidų sąmatas;

21.7. Atsakyti už perduoto patikėjimo teise ir Tautinių kultūrų centro įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

21.8. Pagal kompetenciją leisti įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus, tikrinti, kaip jie vykdomi;

21.9. Užtikrinti, kad Tautinių kultūrų centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, steigėjo bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai;

21.10. Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti Tautinių kultūrų centrui valstybės ir kitose institucijose, dalyvauti, formuojant ir įgyvendinant savivaldybės bei respublikinių organizacijų tautinių kultūrų politiką;

21.11. Turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

22. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka Tautinių kultūrų centro direktorius kasmet teikia metinę veiklos ataskaitą.

23. Buhalterinę, ūkinę-finansinę apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, įstaigoje varko vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.

 

VI. DARBO SANTYKIAI, DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

24. Tautinių kultūrų centro darbuotojų darbo santykius, priėmimo į darbą tvarką ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas ir kiti teisės aktai.

25. Su Tautinių kultūrų centro darbuotojais sudaromos neterminuotos, terminuotos ir laikinosios darbo sutartys. Su kūrybiniais darbuotojais gali būti sudaromos autorinės sutartys.

26. Tautinių kultūrų centro kultūros ir meno darbuotojus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoja steigėjas.

 

VII. TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

 

27. Tautinių kultūrų centrui priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama patikėjimo teise.

28. Tautinių kultūrų centras nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti turtą panaudoja ir nurašo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29. Tautinių kultūrų centro lėšas sudaro:

29.1. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos;

29.2. Fizinių ir juridinių asmenų parama;

29.3. Pajamos, gautos už teikiamas paslaugas:

              - Koncertinių, pramoginių, edukacinių renginių, švenčių organizavimą,

              - Tautinių kultūrų kursų, studijų, stovyklų rengimą,

              - Parduotus bilietus į renginius,

              - Ilgalaikę bei trumpalaikę patalpų bei kito turto nuomą,

              - Sceninių drabužių nuomą,

              - Reklamą renginių metu,

              - Reklamos platinimą,

              - Vaizdo ir garso įrašų darymą,

           - Tautinių kultūrų medžiagos (metodinės, informacinės, mokslinės literatūros, reprezentacinių, periodinių leidinių, vaizdinių ir mokymo priemonių, garso ir vaizdo įrašų) rengimą spaudai ir leidybai;

29.4. Kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

30. Tautinių kultūrų centro lėšos naudojamos šiuose nuostatuose numatytai veiklai, vadovaujantis direktoriaus patvirtintomis sąmatomis.

31. Lėšas, gautas kaip paramą, Tautinių kultūrų centras naudoja savo funkcijoms vykdyti arba paramos teikėjo nurodymu nuostatuose numatytai veiklai.

 

VIII. TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TARYBA BEI JOS SUDARYMO TVARKA

 

32. Tautinių kultūrų centre 3 (trijų) metų laikotarpiui iš 5 (penkių) narių sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti Tautinių kultūrų centro taryba. Tautinių kultūrų centro vadovas (direktorius) negali vadovauti Tautinių kultūrų centro tarybai.

33. Tautinių kultūrų centro tarybą sudaro 2 (du) steigėjo ir 2 (du) Tautinių mažumų tarybos, sudarytos prie Klaipėdos miesto savivaldybės, deleguoti atstovai, 1 (vienas) Tautinių kultūrų centro deleguotas atstovas. Tautinių kultūrų centro tarybos nariu gali būti išrinktas ir ne Tautinių kultūrų centro darbuotojas.

34. Tautinių kultūrų centro tarybą:

34.1. Svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;

34.2. Aptaria naujausias kultūrines programas ir teikia siūlymus dėl jų kokybės ir priežiūros;

34.3. Svarsto kitus aktualius kūrybinės, administracinės veiklos klausimus.

35. Tautinių kultūrų centro tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ir atšaukia Tautinių kultūrų centro vadovas (direktorius).

 

 

IX. TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO VEIKLOS KONTROLĖ

 

36. Tautinių kultūrų centro veikla kontroliuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Tautinių kultūrų centro veiklą kontroliuoja steigėjas.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta akreditavimo tvarka juridinį asmenį kultūros centru pripažįsta steigėjas.

39. Tautinių kultūrų centro akreditavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintais Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, vykdo steigėjo sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas.

40. Tautinių kultūrų centrą reorganizuoja arba likviduoja steigėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ar Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 
© 2024 Joomla!. Visos teisės saugomos.
 

KVIEČIAME APLANKYTI

 


 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien448
mod_vvisit_counterVakar1287
mod_vvisit_counterŠia savaitė4591
mod_vvisit_counterPaskutinė savaitė6037
mod_vvisit_counterŠis menuo14535
mod_vvisit_counterPaskutinis menuo19803
mod_vvisit_counterViso4270012

Statistika

Dabar svetainėje :
Straipsnių : 1209
Viso peržiūrėjimų : 7764716